ا گه پسرا نبودن چی می شد

 اگه پسرا نبودن کی مامانا رو دق میداد؟

اگه پسرا نبودن کی خونه رو باغ وحش می کرد؟

اگه پسرا نبودن تو دانشگاه استاد کیو ضایع می کرد؟

اگه پسرا نبودن کی تو خیابوون هیز بازی در می آورد؟

اگه پسرا نبودن دخترا  کیو تیغ میزدن؟

 اگه پسرا نبودن دبیر به کی میگفت برو گچ بیار؟

اگه پسرا نبودن کی آشغالارو می ذاشت جلوی در؟

اگه پسرا نبودن کی تو کلاس تخته رو پاک می کرد؟

اگه پسرا نبودن کی نمره هاش همیشه تک بود؟

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 29 مهر 1388    | توسط: گاگول 1    | طبقه بندی: زنگ تفریح،     | نظرات()