عیدتون مبارک

وبلاگ ا ساله شد

موضوع بحث امروز مربوط به کتابیه که این کتاب ((ما ها با را تا )) نام دارد این کتاب به زبا ن سانسکریت نوشته شده است. ((ما ها با را تا ))شامل اشعار حماسی هندو ها می باشد و محتوی 80000دو بیتی است.اولین بار در 1500سال قبل از میلاد به تدوین در آمده است ولی را جع داستا نهای حماسی آن تاریخ مشخصی مشاهد ه نگرد یده است بنا بر اعتقاد عده ای بین 7016یا2604 سال قبل از میلاد بوده است.و همانند(( تورات))هیچکس نمی داند که مو لف ((ما ها با را تا)) کیست .
ولی عده ای عقیده دارند که یک شخصیت افسانهای به نام((دیاسا))و یا خواننده این دو بیتی ها ((ساءوتی))مبتکر او لیه این کتاب اسرار آمیز بوده است.

نظر یادتون نره! 

بقیه در ادامه ی مطلب

و حالا یک گو شه های از این کتاب:

پروازی دیگر به فضا در ما قبل تاریخ بشر یت

پر نده آسمانمی

در قسمتی از فصل سوم این کتاب آمده است:

((آژو نا)) صاحب پر نده آسما نی ((ایندیرا))شود . نا گهان ارابه پر ندهای

که تو سط((ما تالی)) هدایت می شد برای نا بو دی ظلمت در میان

آسمان تاریک ظاهر شد و ابر ها را دور سا خت و همه جا را با غر ش

همیشگی خود تکان داد و رو شنی بخشید ...این وسیله که مثل
خورشید می در خشید به پرو از در آمد و مسا فرا نش را برای رو ئیت سایر جهان ها به آسما نها برد .او مسا فر انش را به جائی برد که که دیگر اثری نبود نه خورشید دیده می شد نه ماه.آنجا سر زمین عجا ئب و ز یبا ئیها بود در آنجا از آتش خبری نبود . پر نده آسمانی تنها در میان نور یکه از خود بروز می داد به پیش می رفت و اط راف را رو شن می دید . در پا یین تنها زمین دیده می شد که مثل سوراخی کو چک دیده می شد که نوری کم سو از آن به چشم می خورد پر نده به دنیایی نز دیک شد که عظمت پر نده در برابر آن دنیا بسیار کو چک بود....

شهر ک های با ستانیدرقسمت پایانی کتاب ((ما ها با را تا ))و در بخسش دو مجمو عه 1_4 که ما جرا ی((سا فا پاروا))را نقل می کند از چگو نگی نا بو دی شهر کها سخن به میان می آورد :
((آنان برای داشتن قدرتی شگرف به جنگ پردا ختند.جنگ آنها آن چنان شد که در یک روز شهر کها از بین رفتند .آنا ن به نا چار اتحاد شان را از دست داد ند عدهای به سرزمین های دیگر رفتند و بر خی زمین را در پیش گر فتند و ودر کره زمین ساکن شدند ...))

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 4 فروردین 1389    | توسط: گاگول 1    | طبقه بندی: باستانی، عجایب، افراد مرتبط با موجودات فرازمینی،     | نظرات()