.
بتی در سنین ۷،۱۲،۱۳،۱۸،۲۴،۳۰سالگی این تجر یبا ت را دا شته است .در جلسه ای در سال ۱۹۶۷ خانم اندر سون تحت هیپنو تیزم عمیق  به یک سد رو حی بر خورد می کند که بیش از آن نمی تو اند رو یدا دها را تعر یف کند .ظاهر ا مو جو دات بیگانه تو جه خا صی به سیاره ما و انو اع حیا ت مو جود در آن دارد و برای خو د جد ول زمانی خا صی را تهیه کرده است که کی و به چه مقدار اطلا عات از طر یق ربو ده شد گان به  جا معه بشر یت  اعلا م گردد .

نظر یادتون نره! 

بقیه در ادامه ی مطلب

در این جلسه اقای فرد به این نتیجه رسید شاید زمان آن نر سیده تا این سد ر و حی بر دا شته شود و تصمیم بر این گرد ید تا در آینده این جلسه دو باره تشکیل گردد .بتی در ۷ ژا نو یه ۱۹۳۷ در فیچ بورگ ایالت ماسا چو ست بد نیا آمد نا م پدر او(( وبنو ))و ما در ش ((اوا آهو ))پدر بتی مها جر فنلا ندی بود که در کو دکی به امریکا مها جر ت نمو ده پدر بتی  همسر خود را در حین خد مت در  ار تش ملا قات کرد.بتی آهو سو مین فرزند از پنج فر زند این خا نو اده است .بتی در یک خا نو اده مسیحی با ایمان رشد کرد و این دید از دنیا یو اقعیات بعد ها او را بسیار تحت تا ثیر قر ار داد او به دختر بچه با اخلا ق پسر انه و لی د و ستار طبعیت تبد یل شد که علا قه داشت سا عتها به دنبال کشف طبعیت در اطر اف منزل خو یش در جنگل بپر دازد بتی دو ران نو جو انی خود را در شهر های لئو مینستر و وست مینستر زند گی  کرد .ودر وست مینستر با پسریکی از همسا یگان به نام جیمز اند رسو ن آشنا شد و بعدها با وی ازد و اج کرد و در شهر اشبورن هام جنو بی یک منز ل خر یداری و تعمیر نمود و با همسر ش در آن مشغو ل زند گی شد  و صا حب فر زند ان زیادی گردید .و ی ایمان و اعتقا دا تش را به فر زند انش نیز انتقال داد .بتی در این دو ران بو د که او لین تجر به ر بو ده شدن تو سط یو فو ها را تجر به نمود که بعد ها در سطح کستر دهای به نا م ((بتی اندر سو ن))شهر ت یا فت .این بر خورد نزد یک در شب ۲۵ ژانو یه ۱۹۶۷ زو ی داد و در حا لیکه بتی در آشپز خا نه مشغو ل تهیه غذا بو د و الدین او هفت فر زندش که در سنین ۳ تا ۱۱ سا لگی بو دند همگی در اطا ق نشیمن مشغو ل تما شا ی تلو یزیو ن بو دند و همسر بتی به خا طر تصا دف در یک حا دثه را نند گی در بیما رستان بود. حد ود ۶.۳۵ دقیقه بعد از ظهر او ل چر ا غهای خا نه شر و ع به قطع و وصل می شوندو بعدجر یان بر ق قطع می شود یک نور چشمک زن قر مز ما یل به نا ر نجی از پشت پنجر ه انباری بدرون منز ل که در یک فضا ی  باز و مز ر عه ای قر ار  دا شت می تا بد .بتی ما در و بچه ها را مجبور می کند در هما ن اطا ق بما نند و این در حالی است که پد رش به کنار پنجر ه انباری می رود تا منبع این نور چشمک زن را را بیا بد . او بیش از آنچه حا ضر به دیدنش با شد می بیند ونور از کنار   یک  تپه کو چک پشت خا نه می تا بیده . پشت این تپه یک مز ر عه بز ر گ و جو د داشت او یک سر ی مو جو دات انسان نما  با قیا فه های عجیب می بیند که از همین جهت به منز ل آنها نز دیک می شده اند آقا ی آهو در یک شها د ت نا مه رسمی جر یان را این گو ن تو صیف می کند :مو جو داتی را که من از پشت پنجر ه دیدم ما نند کو تو له های ها لو وین بو دند البته فکر کرد م آنها یک سر پو ش مضحکی را بر رو ی خود کشیده اند تا ادا ی مر دانی از کره ماه را در بیا ورند .و اقعا صحنه مضحکی بو د آنها یکی پس از دیگر ی جست و خیز می کرد ند در ست مثل جیر جیر کها . نها با دیدن من در جای خود ایستا دند ...آنکه جلو تر از همه بود نگا هی به من کرد و احسا س عجیبی در من ایجاد شد .این تما م چیز ی است که من به یا د می آورم .این چهار مو جو د سپس از میان درب بسته چو بی منز ل و ارد منز ل می شو ند گو ئی دری و جو د ند ارد !!اینها بغیر از ر هبر  شان که قدی نسبتا بلند تر از دیگرا ن دا شته یک شکل و یک اندا زه بو ده اند .قد آنها سه و نیم تا چهار و نیم  پا  بیشتر نبو ده پو ست بد ن آنها خا کستر ی و دارای جمجمه های بد و ن تنا سب بز ر گ و بشکل یک گلا بی و ارانه . صور ت آنها شبیه بچه های مو نگو ل بو د .با چشمانی در شت به ما نند چشما ن گر به که در تضاد کا ملی با سا یر اجزا ءغیر بر جسته صورت قرار دا شت . بجای گو شها و بینی فقط چند سو را خ دیده می شد و دهان آنها به مانند یک شکا ف و بسته بود .او نیفورم بر اق تیر ه و چسبا ن بر تن دا شته اند ر و ی بازو ی چپ آها علا متی شبیه به پر ند ه با با لهای باز و جو دداشت .دست های سه قسمتی آنها با دستکش پو شیده و دارای کفشهای پا شنه بلند و یا چکمه مانند بر پا بو دند .بتی بیش از این چیز ی را به یا د نمی آورد و به همه اعضای خا نو اد ه اش سفا رش کرد از دیدن این مو جو دات به هیچ ئکس حر فی نزنند و او در آن زمان از و جو د یو فو ها اطلا عی ند اشت و این مو جو دات را فر شتگان تعبیر  می کرد! هشت سال بعد از این و اقعه بتی شر ح این جر یان را بر ای محققین بیان کرد .در سال ۱۹۷۵ دکتر، جی آلن های نک ،،اختر شناس  مشاور علمی نیر و یهو ائی در رابطه با پد یده یو فو ها ، مر کز ی بر ای تحقیق در مورد یو فو ها تشکیل داد و در رو زنا مه های آمر یکا آگهی نمود خو اها ن هر گو نه  اطلا عاتی در مورد بر خورد با یو فو ها است .با مطا لعه این آگهی بتی بنا بر اصر ار اعضا ی خا نو اده نا مه ای به دکتر نک در با ره آن رو یداد حیر ت آور نو شت .در ژا نو یه ۱۹۹۷۷به نا مه او تر تیب اٍر داده شد و و من و تیمی از افر اد کا رشناس و خبر ه را انتخاب کرد م تا با او ملا قات و در مورد تجر به خا رق العا ده اش برر سی کنیم . چها رد ه جلسه هیپنو تیزم لا زم بود تا یک هیپنو تیست حر فه ای بتو اند از زبان بتی و د ختر یا زده سا له اش تما م جر یا ن آن حا دثه را بشنود .بتی و د ختر نو جو انش بکی جز ئیات حیر ت ان گیز ی را از این رو یداد با بیان تمام احسا سات و تر سهای خو د تعر یف نمو دند .آشکار شد که مو جو دات بیگانه بلا فا صله به تمام تر سهای او لیه بتی خا تمه داد ه و ضمیر او را تحت فر مان گر فته اند و همز مان بقیه اعضای خا نو اده او را به حا لتی از فرا مو شی و بیهو شی فر و بر ده اند .آنها با بتی به صور ت تله پا تی(تماس مغز به مغز ) ار تبا ط بر قرا می کر ده اند و تمامئ قدر ت ارا ده ا را به دست گر فتند .سپس او را به بیرو ن از خانه بر دهاند و سوار سفینه بیضی شکل و گو چک خو د کرد هاند و و سفینه از زمین بر می خیزد و با شتابی فو ق العا ده عو ج گر فته و و در آسمان به یک سفینه ای بز ر گ ملحق می گردد. بتی را دا خل سفینه بر ده و تحت تا ثیر  ابزاری عجیب  قر ار داد ه و  از او یک معا ینه کا مل و فیز یکی بعمل می آو رند . سپس ا و را از دا خل یک تو نلی تا ریک به یک مکان نا شنا خت هد ایت می کنند در آنجا او شا هد و نا ظر نما یشی می شو د که تصاو یر ی است از مرگ و حیا  ت مجدد  پر ند های عقاب شکل( فو نیکس)همان پر ند ه ای که  تصو یر آن را به عنو ان علا مت بر روی انیفورم موجو دات بیگانه دیده بود .در اینجا بدو گفته می شود او بدین دلیل بر گز یده شده است تا تا بد نیا چیز ی را نشان دهد که به رو ی تمام بشر یت تا ثیر خو اهد گذا شت .پس از این پیا م او را  د وباره به منز لش باز می گر دانند و او متو جه می گردد در طی این مد ت تما م اعضا ئ خا نو اده اش بی هو ش بو ده اند  و تو سط مو جو دات بیگانه محا فظت می شده است آنها تحت تا ثیر نو عی کنتر ل مغز ی بخو اب ر فته  و تا تا بعد از ر فتن این مو جو دات به  حالت عادی بر  نگشته بو دند .د ر حین معا ینه فیز یکی بتی تو سط مو جو دات بیگانه یک سوزن بلند و انعطا ف پذیر بدرو ن بینی او فرو برده می شود تا شی را به بیرو ن بکشند این جسم خا ر جی که به اندازه یک نخود حجم دا شته است و ظا هر ا دارای سیم های بسیار  نا زکی نیز بو ده است همگی متعجب شد ه بو دیم که این شی را چگو ن و کی به درون بینی بتی وارد کرد ه بو دند .و بحر حال این شی نشا نه خو بی بر این مورد بود که بتی در دورا ن گذ شته از این تار یخ نیز ملا قا تهای را دا شته است . هنگا می که هیپنو تیست قصد داشت تا بداند کی این قطعه را در درو ن بینی او قرار دا ده اند دچار چنان درد جان کا هی گرد ید که او را بنچار از این حالت خار ج و جلسه را مختو مه اعلام کرد .و به سو ال کردن اد امه نداد . بتی به فلو ریدا نقل مکان کرد تا با بستگان خود زند گی کند و به نا چار دیگر تحقیقات ما نیمه کاره رها شد در این حین شو هر شاو را ترک و بعد از مد تی رسما از هم جد ا شد ند در این بین او را با سخت تر ین تست های ر و انشنا سی امر یکا (تست رفر انس) و دست گا ه های در و غ سنج مورد آز مایش قر ار داد ند و یک رو انشناس متبحر نیز او را کا ملا نر مال و بد و ن هیچ مشکل رو انی ار ز یا بی کرد .در این سالها بتی با باب ازد و اج کرد او و همسر ش معتقد بو دند آنها در شر ایطی همد یگر را ملا قات نمو دهاند که احساس می کنند از قبل این ملا قا تها تو سط این مو جو دات بر نا مکه ریزی شده بو ده است چو ن باب نیزخا طره ی از ر و یا روئی با یو فو ها را در سال ۱۹۶۷  به یاد داشت.ما در یا فتیم باب لو کا نیز در سن پنج سا لگی( تا بستان ۱۹۴۴) در شهر مر یدن ایالت کنتیکات تماسی با یو فو ها و در سال ۱۹۶۷ در سن ۲۹ سالگی نیز ربو ده شده است. 

اد امه دارد...

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 24 آذر 1388    | توسط: گاگول 1    | طبقه بندی: عجایب، افراد مرتبط با موجودات فرازمینی، ملاقات های نزدیک،     | نظرات()