کتا بهای اسر ار آمیز با ستانی

تر جمه ای از دو کتاب بسیار اسر ار آمیز ((کا نچور))و ((تا نچور))در مورد مو جو دات فضا ئی

تو ضیح مختصر ی در مورد این دو کتاب: البته واژه کتاب به ((کا نچور)) که دارای ۱۰۸ مجلد با قطع بزر گ ۹ فصل و ۱۰۸۳با ب می باشد چند ان درست نیست .به هر حال در ((کا نچور)) متو ن مقد س مذ هب ((لا ما ییسم))جمع آوری شده است و ((تا نچور)) که دارای ۲۲۵ مجلد است دشر ح و تفسیر بر متو ن ((کا نچور))محسوب می گردد.

مجمو عه این دو کتاب که به خط چینی نو شته شده آنقدر حجیم است که کا هنان در زما ن حمله کمو نیستها مجبور شد ند در انبا رهای زیادی در رو ستا ها و در ه های تبت آنها را مخفی کنند. این متو ن کلا جز ء متو ن مخفیه و سر ی محسو ب می گرددو تا کنو ن تنها قسمت هائی از آن معنا گر دیده است و زما ن خلق و نگارش این اثر نا معلو م است.
نظر یادتون نره! 

بقیه در ادامه ی مطلب


سر فصل یکی از کتا بهای ((کا نچور))((مجمو عه شش صدا))نقل قول((صدای آسمانی)):(آسما نهای مختلفی و جود دارد و تمام خد ایان و ار با بها اجازه ورود به این آسما نها را ندارند تعداد ار با بها هر قدر هم زیاد با شد آنها هم نمی تو انند سه قا نون اصلی و اساسی را زیر پا بگذ ارند . این سه قا نو ن عبا رتند از :منطقه آرزو منطقه دارای انبساطو منطقه فا قد انبسا ط.این سه قا نو ن به زیر مجمو عه های خود تقسیم می شو ند در مجمو ع ۲۸ مکان دارای سکو نت و جو د دارد . منطقه آرزو دارای شش مکان سکو نت است.)

پس از تو ضیحات مفصل در باره منا طق مختلف و پا دشا هان هر یک از آنها مقایسه ای میان سالهای خد ایان و سالهای بنی بشر انجا م می گیردو معلو م می گر دد طو ل سال های خد ایان در هر منطقه نسبت به سالهای زمینی متفا وت است تو جه کنید:

(در آسمان چهار پا دشاه بزر گ ۵۰ سال زمینی معادل یک روزو یک شب می با شد در اینجا طو ل عمر ۵۰۰ سال است که اگر با سال زمینی محا سبه کنیم بر ابر با ۹ میلیو ن سال می شود .در با لا ی آسمان چهار پا دشاه به دو مین محل سکو نت گاهآسمانی میرسیم یکصد سال بشر در اینجا به مانند یک روز و یک شب است طو ل عمر در اینجا برابر با یکصد سال است که بنا بر سال مردم زمین ۳۶ میلیو ن سال می شود ...

پس از این آسمان جائی است که به مانند ابر های بسیار متر اکم است در اینجا هفت خز انه به ما نند یک زمین بسیار بزر گ و جو د دارد در اینجا هر ۲۰۰ سال زمینی بر ای ار باب معا دل یک روز و یک شب است طو لع مر آنها ۲۰۰۰ سال که به سال مردم زمین ۱۴۴ میلیون سال می شود .

پس ازاین آسمان نو بت به منطقه زند گی ((توسی تا ))ها میرسد.نزد این ار باب ها ۴۰۰ سال زمینی بر ابر با یک روز و یک شب است طو ل عمر انها ۴۰۰۰ سال و بر ابر با سال زمینی۵۷۶ میلیو ن سال است...

بعد از منطقه مورد سکو نت ((توسی تا ))... نو بت به پنجمین جایگاه میر سد ... در اینجا اربا بها قادر ند خود را دگر گو ن کنند و صا حب پنج عنصر هستند... نزذ این ار باب۸۰۰ سال انسا نها معادل یک شبا نه روز است طو ل عمر آنها ۱۰۰۰۰ سال است که بنا بر سال انسا نها معادل دو میلیاردو ۳۰۴ میلیو ن سال می گردد...

پس از آسمان پنجم نو بت به سکو نتگاه ششم می رسد این ار باب ها قا درند همه چیز را تعقیر دهند و دگر گون کنند و بر ای تفر یح کاخ و قصر و هر آنچه دو ست دارند بسا زند و فر اهم بیا ورند اینجا قله و او ج آرزو ه هاست در اینجا ۱۶۰۰۰ سال انسا نها بر ابر با یک شبا نه روز است طو ل عمر آنها بر ابر با ۱۶۰۰۰ سال است که اگر به سا لهای زمینی حساب کنیم بر ابر با نه میلیاردو ۲۱۶ میلیو ن سال زمینی محا سبه می شود ...)

جد و ل قو انین زمان در امپر اتو ری ((مو جو دات آسما نی ))

آسمان سال زمینی طو ل زما ن آسما نی خد ایان طو ل عمر به سا ل زمینیدر آسما ن او ل ۵۰ یک شبا نه روز ۵۰۰ ۹ میلیو ن
در آسما ن دو م ۱۰۰ یک شبا نه روز ۱۰۰۰ میلیو ن۳۶
در آسما ن سو م ۲۰۰ یک شبا نه روز ۲۰۰۰ ۱۴۴میلیو ن
در آسما ن چهارم ۴۰۰ یک شبا نه روز ۴۰۰۰ میلیو ن۵۷۶
در آسما ن پنجم ۸۰۰ یک شبا نه روز ۱۰۰۰۰ دومیلیاردو۳۰۴ میلیو ن
در آسما ن او ج آر زو ها ۱۶۰۰ یک شبا نه روز ۱۶۰۰۰ نه میلیارد و ۲۱۶ میلیو ن

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 24 شهریور 1388    | توسط: گاگول 1    | طبقه بندی: عجایب، افراد مرتبط با موجودات فرازمینی،     | نظرات()