پنهانکاری دولتها

((یک سئوال بسیار جدی :چرا موضوع یوفوها و اجسام و افراد بیگانه همواره در تاریخ موضوعی اسرار امیز و فرا علمی باقی مانده است چرا حتی ذره ای از زوایای این راز هزاران ساله گشوده نمیشود چرا پس از ده ها بار مشاهده یوفوها در کشورهای گوناگون و حتی ره گیری انان توسط هواپیماها و ره گیر های مخابراتی دولتها حاضر نشدند بطور رسمی اعلام کنند که با جسمی فرا زمینی سروکار داشته اند چرا این موجودات فضایی برای برقراری ارتباط با انسانها اینقدر وسواس به خرج میدهد و چرا حتی کنترل شده و غیر قابل محسوس حاضر به ارتباطی قابل اثبات در مجامع علمی با انسان نبوده است ؟

نظر یادتون نره! 

بقیه در ادامه ی مطلب 

انسانها و مو جودات هو شمند در تمام آفر ینش همواره در راه تکامل بوده و در این مسیر به سمت کمال و معر فت طی طریق میکند . و این مطلب به این علت است که قا نو ن آفر ینش برای تمام آفر ینش یکی بوده و این دلیل یگا نگی خداوند است این مسیر همان مسیر علم ،کمال ومعرفت الهی است که یگانه آ فر ینش در سر شت همه مو جو دات قرار داده است . باید توجه داشته باشیم که هر گوهری ظرفی با ارزش خود را می طلبد .انسان برای رسیدن به کمال (منظور از کمال: کمال علمی ،اخلاقی و معر فتی است)باید مسیر کنونی را که هنوز در ابتدای آن است طی کند .
وجالب است بدانید این مسیر برای تمام موجودات عالم درکائنات به یک صورت است ویکی از دلایل خلقت بشر رسیدن به این مرتبه است .
در مرتبه ای از این مسیر دیگر تعقلات مادی جنگ ،قدرت ،شهوت ، مرز وخاک و منابع بیشتر .... معنا ندارد دیگر مسائلی که امروزه بشر با آن درگیر است بی معنا میگردد وآن هنگامی است که دریچه کائنات به سوی بشر باز گردد وبشر قادر به سفر ها ی ما وراء فضایی گردد .
دوستان به نظر شما موجودی با این توانائی ،علم وقدرتی که به راحتی می تواند در این کائنات به سفر می پردازد و دارای علو می ما وراء باور ماست میتواند دارای چنین دید ی باشد که در مسیر تکامل موجودات دیگر اختلال به وجود آورده وباعث بهم خوردن شرایط رشد تکاملی یک قشر از موجودات هوشمند گردد.واین در صورتی است که باید کمال هر موجود هوشمندی توسط خود او کسب گردد نه به صورت تحمیلی و این اصولی است برای تمام آفر ید گان یگانه
پا ک.
این موجودات به چند دلیل با مر د م این سیاره به طور رسمی ملاقات نمی کنند و دو لت های در گیر این و اقعیات نمیتو انند و اقعیت را بیکباره ارائه و به افکار عمو می تزریق نما یند :


۱-یک دلیل عدم رشد کافی علمی وفکری بشریت
۲-گسستگی در باور های مذهبی (به علت عدم رشد فکری وفرهنگی همه بشریت )
۳-از هم پاشی نظام اقتصادی و فرهنگی جهانی
۴-احسا س سر خوردگی بشر(اشرف مخلوقات!!)
۵-فرو پاشی باور های تاریخی بشری
۶-ووووو......
اگر اندکی به سیر تکامل بشری در تاریخ بنگریم ما حدودا یکصد سال است که به جهش علمی و صنعتی دست یافته ایم .ومسلم است که برای درک هر موضوعی ابزار آن مو ضوع با ید وجود داشته با شد .در یکصد سال پیش درک و باور بسیاری از علوم امروزه بسیار نا معقول وغیر ممکن می نمود .
این در صورتی است که تاریخ یکصد سال در مقابل تاریخ بشریت بسیار نا چیز است چه برسد به تاریخ های فضائی...

گو چکتر ین جنگ ها در هر منطقه از جهان با عث بحر انهای اقتصادی جهانی میگر دد که امر وزه در سطح جهان بشر به و ضو ح با آن درگیر است در صور ت رو یا روئی این مو جو دات و ملاقات رسمی حد اقل اتفاقات وقوع یک انقلاب فکری در سطح جهانی و به و جو د آمدن موج وسیعی مخالفتها و کج فهمیها خواهد شد که این بی نظمی ها و نا بسا ما نی ها با شر ایط رشد علمی و فر هنگی بشر بر ای بشر امر وزی غیر قابل هضم و بسیار خطر ناک است این تنها گو شه ای از این هزار و یک اتفاق غیر قابل پیش بینی است ....

حال خو دتان قضا وت کنید با علم به این اطلا عات اگر شما هم جای دو لتمر دان جهان بو دید حاضر به افشای چنین و اقعیات و بر خور ها و ار تبا طات میشد ید ....

البته با ید به این مسئله اذعان داشت که بشر آزاد آفر یده شده و این حق ما ست که خود بر ای سر نو شت خویش تصمیم بگیر یم به امید ان روز که مو عود و شخصی که این اتفا قات را رهبر یکند بر سد و جهان و مردم این سیاره را بر ای گا م نهادن در راه و هدفی بسیار بز رگ روشن و آگاه نما ید ...

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 18 شهریور 1388    | توسط: گاگول 1    | طبقه بندی: موجودات فرازمینی دستگیر شده،     | نظرات()